We apologize, but your browser is not supported. Please upgrade your browser.
Thank you.

GDPR

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, skrátene GDPR, vymedzuje dva typy subjektov, ktoré narábajú s osobnými údajmi:

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je "fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov“.

2. Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľ je "fyzická alebo právnicá osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa."

Služba GuestCloud ako sprostredkovateľ

Z pohľadu GDPR vystupuje služba GuestCloud ako sprostrekovateľ a používatelia služby GuestCloud ako prevádzkovatelia.

Infrašktruktúra a fungovanie služby GuestCloud prešla viacerými internými procesmi a zmenami tak, aby spĺňala kritéria vyplývajúce z GDPR. Jedná sa okrem iného o nasledovné náležitosti:

  • Istotu, že každý člen nášho interného personálu podstupuje pravidelné interné školenia ohľadom bezpečnosti dát a písomne sa zaviazal dohodou o mlčanlivosti, tj. neposkytovaní žiadnych údajov, ktoré by mohol získať zo systému GuestCloud a jeho súčastí tretím stranám.
  • Implementáciu organizačných a technických opatrení, ktoré zabezpečujú súkromie, ochranu, integritu a prístupnosť osobných dát.
  • Garanciu vykonania požiadavky prevádzkovateľa na prístup, opravu, vrátenie alebo trvalé vymazanie osobných dát zo služby GuestCloud v čo najkratšom možnom čase.
  • Poskytovanie informácii o fungovaní a infraštruktúre služby GuestCloud, súčínnosť s prevádzkovateľmi tak, aby boli pri spracúvaní dát splnené podmienky GDPR.
  • Bezodkladné informovanie dotknutých osôb a úradov na to určených v prípade úniku, krádeže a/alebo zneužití dát spracúvaných službou GuestCloud a to aj v prípade ak sa jedná iba o podozrenie.

Ochrana a integrita dát našich užívateľov je pre nás priorita, preto neustále a pravidelne podstupujeme interné kontroly, externé penetračné testy a ďalšie dodatočné opatrenia tak, aby naši používatelia (prevádzkovatelia) boli pri používaní služby GuestCloud v súlade s nariadeniami GDPR. S osobnými údajmi nakladáme vždy iba podľa inštrukcií našich používateľov (prevádzkovateľov). Používatelia služby GuestCloud môžu kedykoľvek natrvalo vymazať akékoľvek dáta, ktoré do systému nahrali, alebo ktoré vznikli využívaním služby GuestCloud.

Našim cieľom je poskytovať bezpečné a kvalitné služby. Preto, ako mnoho iných moderných informačných riešení, aj GuestCloud vo svojej infraštruktúre využíva služby subdodávateľov. Výber týchto subdodávateľských riešení podlieha dôkladnej kontrole. Sú využívané služby, ktoré majú v daných oblastiach vedúce postavenie na svetovom trhu. Všetky subdodávateľské služby systému GuestCloud spĺňajú nariadenia GDPR a sú certifikované svetovo uznávanými bezpečnostnými certifikačnými autoritami. V prípade bližších otázok a informácii nás môžte kontaktovať na osobitej emailovej adrese: gdpr@guestcloud.net.

Používatelia služby GuestCloud ako prevádzkovatelia

Na splnenie požiadaviek GDPR sa vychádza z predpokladu, že používatelia služby GuestCloud (prevádzkovatelia) dodržiavajú nasledovné body:

  • Majú na spracovávanie osobných údajov od dotknutých osôb (občanov EU) platný, explicitný a informovaný súhlas tak, ako to určuje GDPR.
  • Konajú v zhode s nariadeniami GDPR a ďaľšími platnými predpismi a reguláciami na ochranu osobných údajov.
  • Podpísaním sprostredkovateľskej zmluvy vyjadrili súhlas s podmienkami spracovávania osobných údajov službou GuestCloud, ktoré sa v tejto zmluve uvádzajú.

Vzor tejto sprostredkovateľskej zmluvy je k dispozícii na stiahnutie po kliknutí na tento odkaz.

Obsah zmluvy sa môže líšiť podľa rozsahu a charakteru spracúvania osobných údajov, zároveň musí spĺňať všetky náležitosti vyplývajúce z GDPR.

Túto zmluvu je po podpísaní potrebné fyzicky doručiť strane sprostredkovateľa (služba GuestCloud).
Aktuálnu adresu je možno nájsť v sekcii kontakt.

Je užitočné taktiež zaslať sken tejto zmluvy elektronicky a to na adresu gdpr@guestcloud.net.
Poverený zástupca služby GuestCloud po prijatí obratom potvrdí obdržanie tejto zmluvy.

Ďaľšie informácie a kontaktný email

Obsah tejto stránky budeme pravidelne aktualizovať, aby poskytovala prehľadné a relevantné informácie týkajúce sa ochrany dát a nariadenia GDPR.

V prípade bližších otázok a informácii sme pre Vás k dispozícii na emailovej adrese: gdpr@guestcloud.net.